Eindejaarssluiting boekhoudkantoor

kerstboom


Het boekhoudkantoor zal gesloten zijn

 tot en met 2 januari !

Vanaf dinsdag 3 januari staan we opnieuw tot uw dienst.

Prettige Feesten !

Geplaatst in Algemeen | Comments Off

Dagelijkse lunch als beroepskost ?

Indien het onmogelijk is (wegens tijdsgebrek of grote afstand) om naar huis te gaan eten dan kan u de kosten van de lunch in de buurt van het werk inbrengen als aftrekbare beroepskosten.

U kan wel best niet elke dag een driegangen menu in een duur restaurant inbrengen !

Denk er ook aan dat de belastingaftrek van restaurantkosten fiscaal wel altijd beperkt worden tot 69% en de btw is niet aftrekbaar.

Geplaatst in Algemeen | Comments Off

Sociale bijdragen lager vanaf 2016 !

Zelfstandigen moeten vanaf 2016 minder sociale bijdragen betalen. In 2015 betaalde een zelfstandige 22% sociale bijdragen op zijn beroepsinkomen. De komende 3 jaren zal het tarief elk jaar met 0,5% zakken om vanaf 2018 uit te komen op 20,5%.
Ook voor startende zelfstandigen zal het bijdragepercentage tijdens de eerste 3 jaren van hun activiteit dalen.

Voor een zelfstandige met een beroepsinkomen van 30000 euro betekent dit een daling van de sociale bijdragen in 2016 van 150 euro, in 2017 van 300 euro en vanaf 2018 van 450 euro.

Deze maatregelen kaderen in de taxshift die de regering doorvoert.

Geplaatst in Algemeen | Comments Off

Steun “Kom op tegen kanker”, de fiscus betaalt mee !

komoptegenkankerMisschien keek u zondag 26 april ook naar de Kom op tegen Kanker TV-show. Dan vernam u dat in Vlaanderen elk uur vijf mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben. Om nog meer wetenschappelijk onderzoek te financieren om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van deze mensen met kanker te verbeteren is ook uw gift nodig.

Voor een bijdrage van 40 euro of meer aan Kom op tegen Kanker krijgt u een fiscaal attest. Hierdoor ontvangt u dan een fiscale aftrek in uw personenbelasting van 45 procent. Zo kost een gift van 40 euro u eigenlijk maar 22 euro, want u zal 18 euro minder belastingen moeten betalen in 2016.

Om van de belastingaftrek op giften te kunnen genieten moet u natuurlijk belastingen verschuldigd zijn (indien u normaal belastingen terugtrekt kan u er helaas niet van genieten) en alle giften samen op jaarbasis mogen niet hoger zijn dan 10% van uw totale netto inkomsten. U mag ons altijd contacteren indien u advies wenst over het bedrag dat u maximaal aan giften kan spenderen voor een optimale aftrek. Op die manier laat u de fiscus ook maximaal mee betalen om kanker te vermijden, te bestrijden en te verzachten.

Geplaatst in Algemeen | Comments Off

Kosten voor de opmaak van offerte of factuur ?

Het is toegelaten om administratieve kosten aan te rekenen voor de opmaak van een offerte of factuur, er is geen enkele wet die daarover iets zegt.
U moet dit wel vooraf melden aan uw klant !

BerekeningBij een offerte kan u dus best een offerte aanvraag door uw klant laten tekenen met vermelding van de kostprijs van de offerte en eventueel de mogelijkheid tot recuperatie van dat bedrag indien de klant akkoord gaat met uw offerte. (Hou er rekening mee dat u voor deze administratiekost 21% BTW moet aanrekenen)
Indien u wil vermijden dat u facturen moet maken voor zeer kleine bedragen dan kan u hiervoor een kostprijs afficheren in uw zaak, bijvoorbeeld : “Voor alle facturen onder de 40 euro incl. BTW zal een administratieve kost aangerekend worden van 5 euro excl. BTW.“. (U moet op deze administratiekost dan hetzelfde btw-tarief rekenen als op het hoofdbedrag van uw factuur)

Geplaatst in Algemeen, BTW, Eenmanszaken, Starters, Vennootschappen | Een reactie plaatsen

Wijziging voorwaarden 6% BTW in bouw pas vanaf 1 januari 2016 !

De ouderdomsvoorwaarde voor het bekomen van het verlaagde Btw-tarief van 6% voor verbouwingen aan privé-woningen zal normaal pas vanaf 1 januari 2016 (!) wijzigen van 5 naar 10 jaar !

Zolang de wetgeving van 4 juli 2011 niet is aangepast blijft het verlaagde Btw-tarief van 6% mogelijk voor woningen die 5 jaar oud zijn in plaats van het normale Btw-tarief van 21%. U kan uw klanten dit jaar dus nog volop laten genieten van dit verlaagde tarief voor alle renovaties, verbeteringen, herstellingen of onderhoud aan privé-woningen die minstens 5 jaar oud zijn.

Geplaatst in Algemeen, BTW | Comments Off

Vermindering van sociale bijdragen aanvragen ?

verlaging_inkomenVanaf 1 januari 2015 kan u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen indien uw verwacht inkomen als zelfstandige in hoofdberoep voor 2015 lager zou zijn dan 25300 euro en dit gevoelig minder zou zijn dan uw inkomen van 2012. Indien u niets doet dan dient u dit jaar voorlopige sociale bijdragen te betalen die berekend worden op basis van uw inkomsten van 3 jaar geleden (2012). In 2017 zal u dan de teveel betaalde sociale bijdragen terugbetaald krijgen.
U moet uw aanvraag tot vermindering van de sociale bijdragen bij uw sociale kas wel grondig motiveren met de nodige bewijzen van bijvoorbeeld ziekte, een ongeval, dalende inkomsten, … . U kan deze aanvraag tot vermindering insturen vanaf het moment dat u de berekening van uw sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2015 van uw sociale kas ontvangen heeft.
procentOpgelet ! Indien uw inkomen nadien toch hoger zou uitvallen dan dient u binnen 2 jaar bij de herberekening 3% per kwartaal extra te betalen op de te weinig betaalde sociale bijdragen met nog een eenmalige verhoging van 7% erbovenop.

Geplaatst in Algemeen, Eenmanszaken, Sociaal, Vennootschappen | Comments Off

Eerste 3 werknemers goedkoper vanaf 2015 !

personeelIndien u nog geen personeel heeft, dan ontvangt u bij een eerste aanwerving na 1 januari 2015 een RSZ-korting van 1550 euro gedurende de eerste 5 kwartalen, de volgende 4 kwartalen is er nog een vermindering van 1050 euro en tenslotte is er voor de daaropvolgende 4 kwartalen nog een vermindering van 450 euro.
Ook voor de tweede en derde aanwerving ontvangt u de eerste 5 kwartalen een RSZ-korting van 1050 euro per maand en de daaropvolgende 4 kwartalen is er nog een vermindering van 450 euro per kwartaal. (Deze kortingen voor de eerste 3 werknemers bestonden reeds, maar werden 50 euro verhoogd per kwartaal)
Voor de aanwerving van een vierde en vijfde werknemer ontvangt u ook nog een RSZ-korting van 1000 euro per kwartaal tijdens de eerste 5 kwartalen en van 400 euro per kwartaal voor de eropvolgende 4 kwartalen. (Deze kortingen zijn dus ongewijzigd t.o.v. de reeds toegekende kortingen in 2014)
Let op ! Indien u de afgelopen 4 kwartalen minder dan 5 werknemers in dienst had dan komt u in aanmerking voor de kortingen. Ook als u daarvoor meer werknemers in dienst zou gehad hebben.

Geplaatst in Algemeen, Eenmanszaken, Sociaal, Starters, Vennootschappen | Comments Off

Fiscale hervorming van de nieuwe regering

De regering-Michel heeft de tekst van het officiële regeerakkoord vrijgegeven en
is vastbesloten om het belastingstelsel te hervormen.
Ze wil dat de belastingdruk op arbeid aanzienlijk wordt verminderd door de uitgaven van de overheid te beperken en fiscale verschuivingen door te voeren.

Belangrijkste maatregelen die nu reeds bekend zijn voor :

 • de personenbelasting :
  – De forfaitaire aftrek van beroepskosten wordt verhoogd, waardoor het netto-inkomen uit arbeid na belasting stijgt. De kostprijs daarvan wordt o.a. gefinancierd door een verhoogde taks op tabak en diesel.
  – Het pensioensparen wordt verder aangemoedigd: de bestaande heffing in de derde pijler wordt verlaagd van 10 % naar 8 %.
 • de vennootschapsbelasting :
  - De overgangsregeling van de liquidatiebonus wordt permanent, maar blijft aan strikte voorwaarden onderworpen. Kmo’s kunnen jaarlijks een deel van hun belaste winst reserveren op een afzonderlijke passiefrekening, waarop een anticipatieve heffing van 10 % moet worden betaald. Bij liquidatie zullen de reserves die op die passiefrekening werden geboekt belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Maar dat geldt alleen als de reserves in de vennootschap blijven tot aan de liquidatie.
 • de BTW :
  - De btw-vrijstelling voor plastische chirurgie wordt geschrapt en om bij een renovatie te kunnen genieten van het gunstige btw-tarief van 6 % moet de woning minstens 10 jaar oud zijn (i.p.v. 5 jaar).
Geplaatst in Algemeen | Comments Off

Registreer je huurcontract op MyRent.be

Verhuurt u een woning dan bent u als verhuurder wettelijk verplicht om het huurcontract te laten registeren binnen de 2 maand na ondertekening van de overeenkomst. Indien het verhuurde onroerende goed niet uitsluitend bestemd is voor huisvesting (gedeeltelijk handelspand, gronden, parking, … ) dan heeft u 4 maand de tijd.
Als een huurcontract voor een woning niet binnen de termijn geregistreerd is, dan kan de huurder het contract stopzetten zonder opzegtermijn of schadevergoeding. Bovendien zijn bij niet-registratie van huurcontracten van woningen die deels voor bewoning en deels voor beroepsdoeleinden gebruikt worden de volledige netto-huurinkomsten voor de verhuurder belastbaar !
De registratie van een huurcontract en plaatsbeschrijving van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor huisvesting van een gezin of 1 persoon is gratis ! Indien het onroerende goed niet enkel voor huisvesting wordt gebruikt zijn er wel registratierechten te betalen. In dit laatste geval is het dan het voordeligst om 2 afzonderlijke contracten op te maken zodat u het huurcontract met betrekking tot de huisvesting gratis kan registreren. Registratie kan op het registratiekantoor, via post, fax of mail en vanaf nu ook op de website www.MyRent.be . Voor de on-line registratie heeft u wel een kaartlezer nodig want inloggen gaat via uw elektronische identiteitskaart.

Geplaatst in Algemeen | Comments Off